วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม

ภาพวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม

อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดาประเทศผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรอันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ฝรั่งเศส จีน และบรรดา ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกันในการรักษาสันติภาพของโลก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ

การริเริ่มก่อตั้งองค์การสหประชาชาติดำเนินมาเป็นขั้นตอนตามลำดับดังนี้

 1. วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1941 มีการลงนามในปฏิญญาลอนดอนระหว่างบรรดาผู้แทนรัฐบาลพลัดถิ่นในประเทศอังกฤษ
 2. วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941 ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ ได้ร่วมลงนามกันในกฎบัตรแอตแลนติก
 3. วันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1943 ผู้แทนของจีน สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ได้มีการประชุมหารือและลงนามในปฏิญญามอสโก
 4. ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1944 ผู้แทนของจีนสหภาพโซเวียด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างกฎบัตรลงประชามติที่ดัมบาร์ตัน โอ๊ค ชานเมืองกรุง วอชิงตัน ดี.ซี.
 5. วันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ นายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล และจอมพลสตาลิน ร่วมประชุมกัน ณ เมืองยัลตา แหลมไครเมีย ในสหภาพโซเวียต เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร่างกฎบัตรของสหประชาชาติ
 6. วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1945 มีการประชุมที่เมืองซานฟรานซิโก ระหว่างรัฐ 50 รัฐ เพื่อร่วมลงนามในกฎบัตรของสหประชาชาติ
 7. วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 กฎบัตรสหประชาชาติได้รับสัตยาบันจากสหรัฐอเมริกัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหภาพโซเวียต จีน และประเทศส่วนใหญ่ที่ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรเริ่มมีผลบังคับใช้ ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันสหประชาชาติ”
ภาพอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
ภาพอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

เจตนารมณ์ในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติของบรรดาประเทศต่างๆ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อรักษาสันติภาพของโลก โดยอาศัยระบบความมั่นคงร่วมกัน
 2. เพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยวางอยู่บนรากฐานแห่งความเสมอภาค
 3. เพื่อแก้ไขปัญหาอาณานิคมและสนับสนุนให้ดินแดนอาณานิคมมีเอกราชและอธิปไตย
ภาพธงชาติสมาชิกสหประชาชาติประดับหน้าอาคาร
ภาพธงชาติสมาชิกสหประชาชาติประดับหน้าอาคาร

องค์การสหประชาชาติประกอบด้วยองค์การหลัก 6 องค์การ ได้แก่

 1. สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
 2. คณะมนตรีความมั่นคง
 3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
 4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี
 5. สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ
 6. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

องค์กรเหล่านี้มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันออกไป และเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันแต่มีเป้าหมายอันเดียวกัน คือ ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กฎบัตรสหประชาชาติได้วางไว้

ประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1946 นับเป็นสมาชิกสหประชาชาติอันดับที่ 55 จากบรรดาสมาชิกทั้งหมด 159 ประเทศ

บรรณานุกรม
วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543.
ภาพประกอบ
http://www.inetours.com/New_York/Tours/NYC_Tours.html

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด