ช้าง (Elephants): ช้างประจำรัชกาลที่ 9
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างประจำรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัชรกิริณี พระบรมนขทัศ
ช้าง (Elephants): ชีววิทยาของช้าง
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ชีววิทยาของช้าง ช้างไทย ช้างแอฟริกา ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้ Kingdom : Animalia          Phylum : Chordata                  Class : Mammalia                          Order : Proboscidea ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ
ช้าง (Elephants): ช้างไทยในประวัติศาสตร์
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ช้างไทยในประวัติศาสตร์   ช้างไทยในสงครามประวัติศาสตร์ ในสมัยโบราณมีการใช้ช้างในการทำสงคราม ซึ่งถือว่าช้างนั้นเป็นกำลังสำคัญในการสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทยเลยก็ว่าได้ การใช้ช้างในการทำสงครามนั้น ได้มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือแม่ทัพก็จะใช้อาวุธของ้าวต่อสู้กันบนหลังช้าง
สะพานในกรุงเทพมหานคร
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
สะพานในกรุงเทพมหานคร BRIDGES IN BANGKOK กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีแม่น้ำลำคลอง อยู่มากโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายจังหวัด ใช้ในการอุปโภคบริโภค เดินทางสัญจรคมนาคมขนส่ง แลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าทางน้ำโดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศ และเกษตรกรรม (ตอนที่ 2)
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
การขยายพันธุ์และการเพาะปลูก การปลูกชาใช้ต้นกล้าและกิ่งปักชำเป็นวัสดุปลูก เมล็ดชาที่ใช้เพาะได้มาจากแปลงขยายพันธุ์หรือที่เรียกว่า ‘bari’ โดยมีการเจริญเติบโตของต้นตามธรรมชาติ ใช้ระยะปลูกห่าง (5 ม. X 5 ม.) โดยมีการคัดเลือกสายพันธุ์ต้นแม่ที่นำมาปลูกในแปลงขยายพันธุ์ หรือเมล็ดจากสายต้น ที่ได้รับการคัดเลือก (สองสายต้นหรือหลายสายต้น)
ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศ และเกษตรกรรม (ตอนที่ 1)
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อพ้อง, ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์: Camellia sinensis (L.) Kuntze Um die Erde (‘chinensis’) 500 (1881) et in Acta hort. Petrop.10:195 (1887J) CAMELLIACEAE(Theaceae s.l.) 2n=30
สาระ…ชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ใคร ๆ ก็ดื่มชา ผู้คนทุกมุมโลกที่แตกต่างกันด้วยเรื่องชาติ สีผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะ ต่างพากันสนใจดื่มชา เพราะชาไม่เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความละเมียดละไม แต่เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม เป็นรสชาติของชีวิต