วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม

10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: #WMHDAY) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของความหวังและพลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี ริบบิ้นสีเขียว”(green ribbon) เป็นสัญลักษณ์การรับรู้สุขภาพจิต เพื่อแสดงให้คนที่คุณรัก/คนรอบข้าง ใส่ใจในสุขภาพจิต
10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก
(World Mental Health Day: #WMHDAY)

10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของความหวังและพลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี ริบบิ้นสีเขียว” (Green ribbon) เป็นสัญลักษณ์การรับรู้สุขภาพจิต เพื่อแสดงให้คนที่คุณรักหรือคนรอบข้าง ใส่ใจในสุขภาพจิต

แต่เดิมคำว่า “สุขภาพ”เรามักหมายถึง สุขภาพทางกาย ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพกาย และได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพดังกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”

ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง ผู้ที่สามารถปรับตนเองให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในโลก ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมักจะก่อให้เกิดความยากลำบากในการติดต่อกับผู้อื่น อันเป็นเหตุให้มีปัญหาไปตลอดชีวิต

ปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุของมนุษย์ และปรากฏได้หลายรูปแบบ ประเทศที่ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตมากนั้น นอกจากจะดูได้จากอัตราการป่วยด้วยโรคทางจิตที่มีจำนวนมากแล้ว อาจดูได้จากสถิติอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น อัตราการหย่าร้างสูง อัตราการฆ่าตัวตายสูง สถิติอาชญากรรมสูง และอัตราผู้ติดสุราหรือยาเสพติดสูง

จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสุขภาพจิตเสื่อม สุขภาพกายก็จะพลอยทรุดโทรมไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่ครอบครัวที่ต้องคอยดูแลบำบัดรักษา

จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสุขภาพจิต ทำให้หน่วยงานที่มีชื่อว่า “สหพันธ์สุขภาพจิตแห่งโลก” ได้ประกาศร้องขอไปยังนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ให้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม 2535 เป็น “วันสุขภาพจิตแห่งโลก” และให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี

บรรณานุกรม

วรนุช อุษณกร. (2543).  ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.