Category Archives: หนังสือบริจาคแนะนำ

หนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคมา และมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ บรรณารักษ์จึงคัดเลือกมาแนะนำ

สุขใจในสนธยากาล: เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สุขใจในสนธยากาล: เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สุขใจในสนธยากาล: เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือ “สุขใจในสนธยากาล: เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” เรียบเรียงโดย นริสษา บุญเสริม จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Continue reading สุขใจในสนธยากาล: เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิกกิ้นส์ และวารีทิพย์ บุญยอ Continue reading การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

หนังสือ “สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยได้รวบรวมภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย Continue reading สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร
ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 “ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักฯ Continue reading ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ เขียนโดย ดร.เดวอน ไพรซ์ แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

ดร.เดวอน ไพรซ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิกด้านจิตวิทยาประยุกต์และวิทยาการข้อมูลที่สถาบันการศึกษาพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยโลโยลาชิคาโก ได้หยิบยกเรื่องราวของผู้คนจากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ และผู้คนหลากหลายวัย ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ จนถึง ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนและพยายามทำงานให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้สังคมยอมรับ Continue reading LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ