แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

รีโอโลยีวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “รีโอโลยีของวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials” หนังสือดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน–อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

.

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

.

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับบริจาคหนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

.

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน

.