Category Archives: หนังสือบริจาคแนะนำ

หนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคมาและมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ บรรณารักษ์จึงคัดเลือกมาแนะนำ

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก” เป็นจำนวน 2 เล่ม แต่งและจัดทำโดยอัธกฤตย์ เทพมงคล และศรัณย์ ศานติศาสน์

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็สามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ Continue reading คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design” จำนวน 2 เล่ม จาก อาจารย์สุกฤตา หิรัณยชวลิต Continue reading ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับมอบหนังสือ “สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)” จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือดังกล่าว เขียนโดย อาจารย์ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 6 บท Continue reading สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ หนังสือ“การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ใน สังคมไทย” เขียนโดย รัตนพล ชื่นค้า

ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ มีศาล และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมักเรียกตัวละครศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “เจ้าพ่อ” และ “เจ้าแม่Continue reading การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ภาพปกหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ภาพปกหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “สมเด็จครู” ผู้ทรงพระปรีชา และทรงกอปรด้วยพระวิริยอุตสาหะในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความศิวิไลซ์ในฐานะ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” Continue reading หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์