การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิกกิ้นส์ และวารีทิพย์ บุญยอ

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

เนื้อหาภายในเล่มได้อธิบายถึง นิยามของโรคซึมเศร้า ปัจจัยเสี่ยงของโรงซึมเศร้า อาการที่พบในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รวมถึงความรุนแรงของโรคตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงที่สุด กระบวนการการรับมือของโรคซึมเศร้า และยังมีเรื่องราวของโรคซึมเศร้าอื่น ๆ อีกมากมายภายในเล่ม

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การสื่อสารเพื่อความรอบรู้ โรคซึมเศร้า

บรรณานุกรม : อุษา บิกกิ้นส์ และวารีทิพย์ บุญยอ. (2565). การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ