ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ