9 ต.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ “ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ : ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ ภาษาถิ่นตระกูลไท”

ภาพผู้แทนจาก ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้แทนจาก ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ “ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ : ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ ภาษาถิ่นตระกูลไท” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไปที่มีความสนใจ ในการนี้ มีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ : ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ ภาษาถิ่นตระกูลไท
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ : ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ ภาษาถิ่นตระกูลไท

หนังสือ “ชีวิตและผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ : ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ ภาษาถิ่นตระกูลไท” จัดทำเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ” ได้เกษียณอายุงานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในหนังสือประกอบไปด้วยประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รวมถึงบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท/ไทย และบทแสดงมุทิตาจิต

ข้อมูลและภาพโดย : ชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ