ข้อตกลง

ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้รับบริจาค

ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับบริจาคถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหอสมุดกลาง การบริหารจัดการทรัพยากรฯ ที่ได้รับบริจาค ในกรณีที่ไม่ตรงตามกฎเกณฑ์การรับบริจาคของสำนักหอสมุดกลาง หรือไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนำทรัพยากรฯ ดังกล่าวออกให้บริการได้ สำนักฯ มีนโยบายนำทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมาบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น และดำเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่สำนักฯ เห็นสมควร

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณค่า

การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคและดำเนินการเพื่อให้บริการพิจารณาดังนี้

 1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
  • สภาพรูปเล่มของหนังสือและวารสาร ต้องไม่มีรอยขีดเขียน หรือปากกาเน้นข้อความ (ไฮไลท์)
  • หนังสือและวารสารอยู่ในสภาพดี ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่ชำรุดเสียหาย มีจำนวนหน้าครบทุกหน้า
  • ไม่มีสภาพเก่า กระดาษกรอบเหลือง เปียกชื้น ขึ้นรา
  • ไม่ใช่หนังสือและวารสารที่ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือ เอกสารประเภทชีท
 2. ด้านเนื้อหา
  • เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • เนื้อหามีความทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
  • เนื้อหาไม่หมิ่นเหม่ จาบจ้วงสถาบัน ปลุกระดม ขัดศีลธรรมและเนื้อหาไม่ล่อแหลมต่อเด็กและเยาวชน
  • สำหรับหนังสือสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น สาขาวิชากฎหมาย พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาเฉพาะปีปัจจุบันเท่านั้น สาขาวิชาสถิติ/ข้อมูลสถิติตัวเลข พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วรรณกรรมคลาสสิค ต้องพิจารณาสภาพของหนังสือ
  • วารสารวิชาการพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และวารสารทั่วไปพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  • วารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พิจารณาจัดเก็บเข้าห้องสมุดทุกปีพิมพ์
  • จุลสาร พิจารณาเฉพาะปีปัจจุบันเท่านั้น
  • แผ่นพับ ใบปลิว และข่าวสาร ไม่พิจารณาเข้าห้องสมุด
 3. กรณีได้รับบริจาคฉบับซ้ำกับที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีให้บริการ
  • ดำเนินการจัดส่งเพื่อให้บริการที่ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  • ดำเนินการบริจาคต่อให้กับหน่วยงาน องค์กร โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอรับบริจาค

*หมายเหตุ* ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณารักษ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)