ข้อตกลง

ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้รับบริจาค

ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับบริจาค ถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของสำนักหอสมุดกลาง การบริหารจัดการทรัพยากรฯ ที่ได้รับบริจาค ในกรณีที่ไม่ตรงตามกฎเกณฑ์การรับบริจาคของสำนักหอสมุดกลาง หรือไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนำทรัพยากรฯ ดังกล่าวออกให้บริการได้ สำนักฯ มีนโยบายนำทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมาบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น และดำเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่สำนักฯ เห็นสมควร

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณค่า

การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคและดำเนินการเพื่อให้บริการ พิจารณาดังนี้

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ

  • สภาพรูปเล่มของหนังสือและวารสาร ต้องไม่มีรอยขีดเขียน หรือปากกาเน้นข้อความ (ไฮไลท์)
  • หนังสือและวารสารอยู่ในสภาพดี ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่ชำรุดเสียหาย มีจำนวนหน้าครบทุกหน้า
  • ไม่มีสภาพเก่า กระดาษกรอบเหลือง เปียกชื้น ขึ้นรา
  • ไม่ใช่หนังสือและวารสารที่ถ่ายสำเนาจากต้นฉบับ หรือ เอกสารประเภทชีท
  • สื่อมัลติมีเดียมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด แตกหัก ภาพและเสียงชัดเจน

2. ด้านเนื้อหา

  • เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักหอสมุดกลางและมหาวิทยาลัย
  • เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
  • เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลจากองค์กร สมาคม (พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพร่วมด้วย)
  • เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ซ้ำกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่
  • เนื้อหาด้านความบันเทิง และนันทนาการ จะพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ
  • สำหรับหนังสือสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น
   • สาขาวิชากฎหมาย พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาเฉพาะปีปัจจุบันเท่านั้น
   • สาขาวิชาสถิติ/ข้อมูลสถิติตัวเลข พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วรรณกรรมคลาสสิค ต้องพิจารณาสภาพของหนังสือ
  • วารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พิจารณาจัดเก็บเข้าห้องสมุดทุกปีพิมพ์
  • แผ่นพับ ใบปลิว และข่าวสาร ไม่พิจารณาเข้าห้องสมุด
  • วารสาร นิตยสาร จุลสาร จดหมายข่าวและหนังสือพิมพ์ พิจารณาเฉพาะปีปัจจุบันและได้รับต่อเนื่องครบจำนวนของการกำหนดออก

*หมายเหตุ* ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณารักษ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)