ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร
ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 “ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักฯ

เรื่องสั้น “ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร” คือผลงานเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ วิญวิญญ์ และหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมผลงานเรื่องสั้นของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง “คนหนึ่งยืน คนอื่นนั่ง” และผลงานเรื่อง “มูลไส้เดือน” รวมทั้งเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 10 ผลงาน ในส่วนท้ายของหนังสือยังได้เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีเรื่อง “ผีถ้วยแก้ว” เขียนโดย อร่าม อินพุ่ม รวมทั้งได้รวบรวมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี อีกด้วย

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

รางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีการเมือง โดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง อีกทั้งยังเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์วรรณกรรมการเมือง ให้มีส่วนปลุกจิตสำนักประชาธิปไตย (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2566.)

ภาพบางส่วนจากเรื่องสั้น ผีถ้วยแก้ว
ภาพบางส่วนจากเรื่องสั้น ผีถ้วยแก้ว

บรรณานุกรม : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (ม.ป.ป). “เล่าเรื่องรางวัลพานแว่นฟ้า”. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2566, จาก https://www.parliament.go.th/phan.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ