สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

หนังสือ “สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยได้รวบรวมภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย อาทิเช่น พระมหากษัตริย์กับกระทรวงมหาดไทย ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการท้องที่ กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II

บรรณานุกรม : กระทรวงมหาดไทย (2565). สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๒ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME II. กรุงเทพฯ : กระทรวง.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ