Tag Archives: Devon Price

LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ เขียนโดย ดร.เดวอน ไพรซ์ แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

ดร.เดวอน ไพรซ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิกด้านจิตวิทยาประยุกต์และวิทยาการข้อมูลที่สถาบันการศึกษาพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยโลโยลาชิคาโก ได้หยิบยกเรื่องราวของผู้คนจากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ และผู้คนหลากหลายวัย ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ จนถึง ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนและพยายามทำงานให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้สังคมยอมรับ Continue reading LAZINESS DOES NOT EXIST ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ