Category Archives: ข่าวสาร & กิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม การได้รับบริจาคหนังสือจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก และการบริจาคหนังสือให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ โดยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 31 ส.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากกรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง

ภาพปกหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550
ภาพปกหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหนังสือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550 ” Continue reading วันที่ 31 ส.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากกรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง

วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบหนังสือ “ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo” จำนวน 3 เล่ม เขียนโดย ฟรานเซสค์ มิราเยน และกาเร ซันโตส แปลโดย รัศมี กฤษณมิษ ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 10 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ ได้มอบหนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading วันที่ 10 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ ได้มอบหนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” จำนวน 3 เล่ม และ “OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” จำนวน 3 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ จัดทำโดย คุณ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคำนำว่า “สำหรับผู้ที่สนใจในการนำ OKRs มาใช้ สามารถศึกษาได้จากทั้ง 2 เล่มนี้ ควบคู่กันไป จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” Continue reading วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือ “เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน” จำนวน 3 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ