หลังลับแลมีอรุณรุ่ง

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “หลังลับแลมีอรุณรุ่ง” หนังสือดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ชุด (2 เล่ม) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

.

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ หนังสือที่มอบให้กับห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ

.

วันที่ 17-18 ธ.ค. 2563 ร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร

.

วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้ออกรับหนังสือบริจาค “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม)”

.