Category Archives: ข่าวสาร & กิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม การได้รับบริจาคหนังสือจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก และการบริจาคหนังสือให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ โดยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 27 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ  มีความประสงค์มอบหนังสือ  “แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง” จำนวน 3 เล่ม  และ “ปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” จำนวน 1 เล่ม Continue reading วันที่ 27 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 18 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์มอบหนังสือ “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” เขียนโดย หนุ่มเมืองจันท์ จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 18 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

 ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตยและอนาคตใหม่ของทุกคน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ จากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ Continue reading เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย มีความประสงค์มอบหนังสือกฎหมายให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 รายการ Continue reading วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย

วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือชุด “ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565” จำนวน 1 ชุด Continue reading วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง