Galleries

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหนังสือ “ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่” Continue reading ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เขียนโดย หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร หนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดมุมมองการศึกษาการปฏิรูปและพัฒนาการของประเทศเมียนมา ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุดหน้าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาจากบทบาทของตัวแสดงภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน องค์การระหว่างประเทศ Continue reading เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผู้เขียนหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS ได้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ให้บริการ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ Continue reading การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2395 เล่ม 1

ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2395 เล่ม 1

กรมศิลปากร ได้มอบหนังสือ “ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2395 เล่ม 1” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเผยแพร่และให้บริการ แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลทั่วไป ที่สนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในด้านต่าง ๆ Continue reading ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2395 เล่ม 1

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

ภาพปกหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบ หนังสือ “ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดทำหนังสือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะกลุ่มประชากร LGBTIQN+ หรือกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย Continue reading ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย