วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ
  2. เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจและต้องการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้กับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง