การรับบริจาค

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี

 1. บุคคลหรือหน่วยงานแจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ที่ชั้น 5 อาคาร 2 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
   • ทางโทรศัพท์ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) โทร. 0-2310-8643
   • ทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง http://www.lib.ru.ac.th/donation
   • e-Mail : e-Mail ติดต่อบริจาคหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการบริจาค (icon for pdf ดาวโหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค)
 3. บรรณารักษ์พิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค
 4. เมื่อทางสำนักหอสมุดได้รับทรัพยากรแล้ว ทำหนังสือตอบขอบคุณ ตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8643 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)