เทศกาลกินเจ
วันสำคัญในแต่ละเดือน
การกินเจ มีมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งชาวจีนถือปฎิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่ ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ นับตามปฏิทินจีน ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยเรา ตามตำนานเล่าว่า เมื่อเล่าจื๊อ ศาสดาแห่งลัทธิเต๋าเกิดขึ้นได้ถือพรตของลัทธิเต๋าแต่นั้นมา อ่านต่อ >>
ประเพณีทอดกฐิน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
“กฐิน” เป็นภาษาบาลี แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบตัดจีวร ในสมัยก่อน การตัดเย็บจีวรเป็นเรื่องใหญ่ ทำยาก เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง เช่น จักรเย็บผ้า และไม่มีร้านขายจีวรสำเร็จรูป พระภิกษุจึงต้องตัดเย็บจีวรเอง โดยช่วยกันหลาย ๆ รูป และใช้ไม้สะดึงขึงผ้าเพื่อกะตัด เย็บ การใช้ไม้สะดึงช่วยในการตัดเย็บจีวร สะดวกแก่ผู้ไม่ชำนาญในการตัดเย็บ อ่านต่อ >>
วันออกพรรษา
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 วันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา (นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาจนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ครบ ๓ เดือนพอดี) หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน อ่านต่อ >>
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
วันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พอ.สว. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลรวม ๔๘ จังหวัด อ่านต่อ >>
วันตำรวจ 17 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
กิจการตำรวจได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า เรียกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เยน วัง คลัง นา และพร้อมกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียน อันมีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก อัครมหาเสนาบดี เป็นผู้บังคับบัญชาอ่านต่อ >>
วันอาหารโลก 16 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ได้ก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่ง และการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก เนื่องจากภัยสงครามจนถือกับต้องมีการปันส่วนอาหาร อ่านต่อ >>
วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันมาตรฐานโลก เป็นวันที่ระลึกถึงการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ISO ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีผู้แทนจาก ๒๕ ประเทศมาร่วมประชุม ณ กรุงลอนดอน อ่านต่อ >>
วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
แต่เดิมคำว่า “สุขภาพ” เรามักหมายถึง สุขภาพทางกาย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพกาย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพดังกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”อ่านต่อ>>
วันมหิดล 24 กันยายน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๔ และสวรรคตเมื่อวัน ที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒? อ่านต่อ >>