วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 14 มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 14 มกราคม
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ
อ่านต่อ>>