วันที่ 28 ส.ค. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกระทรวงการต่างประเทศ

ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ประมวลคำสัมภาษณ์ และประมวลถ้อยแถลง ของฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศ  ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ประมวลคำสัมภาษณ์ และประมวลถ้อยแถลง ของฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศ

วันที่ 28 ส.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ประมวลคำสัมภาษณ์ และประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศ
เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สาระสังเขป นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
เป็นต้น

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้รวบรวมบทสัมภาษณ์และถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจประวัติศาสตร์ และบทบาทของการต่างประเทศ (ประมวลคำเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลคำให้สัมภาษณ์ และประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี 2508 – 2516)

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด