วันที่ 18 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1วันที่ 18 ส.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชื่อเรื่อง พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1
ผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

เนื้อความย่อ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้ตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แหล่งที่อยู่อาศัย การบุกรุกป่า  การเก็บออกจากป่า ทั้งเพื่อการค้า เพื่อการสะสม ทำให้กลุ่มพืชกล้วยไม้หลายชนิดกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ในธรรมชาติ

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา จึงเผยแพร่เอกสารเล่มนี้ หวังช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมได้คิด และพิจารณาถึงคุณค่าและความสำคัญของกล้วยไม้ป่า เพื่อเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานสืบไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด