วันที่ 25 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์วันที่ 25 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา และแก่ผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด