วันที่ 28 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากหน่วยงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงวันที่ 28 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากหน่วยงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทยและเมืองวังเวียง สปป.ลาว แต่งโดย มณีมัย ทองอยู่และคณะ

เนื้อความย่อ เป็นโครงการวิจัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน (sumernet) สนับสนุนทุนวิจัยจากองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นงานวิจัยหว่างเทศบาลเมืองขอนแก่น และเมืองวังเวียง ผู้วิจัยได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทที่เกิดขึ้นในย่านชานเมือง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด