วันอนามัยโลก 7 เมษายน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ประวัติและความเป็นมาขององค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทบวงการชำนาญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ (ธันวาคม 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก อ่านต่อ >>