วันอนามัยโลก 7 เมษายน

วันอนามัยโลก 7 เมษายน

ประวัติและความเป็นมาขององค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทบวงการชำนาญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ (ธันวาคม 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก
อ่านต่อ >>