เครื่องแต่งกาย (Costume)

เครื่องแต่งกาย (Costume)
ความหมายของเครื่องแต่งกาย

คำว่า เครื่องแต่งกาย หมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย การแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์สามารถค้นคว้าได้จากหลักฐานทางวรรณคดี และประวัติศาสตร์
อ่านต่อ >>