เครื่องแต่งกาย (Costume)
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ความหมายของเครื่องแต่งกาย คำว่า เครื่องแต่งกาย หมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย การแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์สามารถค้นคว้าได้จากหลักฐานทางวรรณคดี และประวัติศาสตร์ อ่านต่อ >>