วันสำคัญไทยและสากล ภาษาอังกฤษ

วันสำคัญไทยและสากล ? ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่ 1 January – New Year?s Day
มกราคม* – วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) January* – Children?s Day
(The 2nd Saturday of January)
14 มกราคม – วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ 14 January – National Forest
16 มกราคม – วันครู 16 January – Teacher?s Day
17 มกราคม – วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 January – Phor Khun Ramkhamhaeng
the Great?s Day
18 มกราคม – วันกองทัพไทย 18 January – Thai Army?s Day
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2 February – Inventor?s Day
กุมภาพันธ์* – วันวันตรุษจีน
(วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน)
February* – Chinese New Year?s Day
(The 1st day of the Chinese calendar)
14 กุมภาพันธ์ – วันวาเลนไทน์ 14 February – Valentine?s Day
กุมภาพันธ์** – วันมาฆบูชา
(วันเพ็ญเดือนสาม)
February** – Makha Bucha Day
(Full moon, 3rd Thai lunar month)
24 กุมภาพันธ์ – วันศิลปินแห่งชาติ 24 February – National Artist Day
13 มีนาคม – วันช้างไทย 13 March – Thai Elephant Day
18 มีนาคม – วันท้องถิ่นไทย (ร.5 ทรงให้ชุมชนปกครองตนเอง) 18 March – –
2 เมษายน – วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 April – Thai Heritage Conservation Day
เมษายน* – วันเชงเม้ง April* – Ching Ming Day
6 เมษายน – วันจักรี 6 April – Chakri Memorial Day
13-15 เมษายน – วันสงกรานต์ 13-15 April – Songkran Festival Day
25 เมษายน – วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 April – Naresuan Day
1 พฤษภาคม – วันแรงงานแห่งชาติ 1 May – National Labour Day
5 พฤษภาคม – วันฉัตรมงคล 5 May – Coronation Day
13 พฤษภาคม – วันพืชมงคล 13 May – Royal Ploughing Ceremony Day
พฤษภาคม** – วันวิสาขบูชา
(วันเพ็ญเดือนหก)
May** – Visakha Bucha Day
(Full moon, 6th Thai lunar month))
19 พฤษภาคม – วันต้นไม้แห่งชาติ 19 May – National Tree Day
31 พฤษภาคม – วันงดสูบบุหรี่โลก 31 May – World No Tobacco Day
5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 June – World Environment Day
26 มิถุนายน – วันสุนทรภู่ 26 June – Sunthornphu Day
/Soonthornphu Day
1 กรกฎาคม – วันลูกเสือแห่งชาติ 1 July – National Scout Day
11 กรกฎาคม – วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 July – King Narai
the great?s Day
กรกฎาคม** – วันอาสาฬหบูชา
(วันเพ็ญเดือนแปด)
July** – Asarnha Bucha Day
(Full moon, 8th Thai lunar month)
กรกฎาคม** – วันเข้าพรรษา
(วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด)
July** – Buddhist Lent Day
(First waning moon, 8th Thai lunar month)
29 กรกฎาคม – วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 July – National Thai
Language Day
1 สิงหาคม – วันสตรีไทย 1 August – –
12 สิงหาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 August – H.M.The Queen?s Birthday
สิงหาคม* – วันสารทจีน August* – Chinese Ghost Festival
16 สิงหาคม – วันสันติภาพไทย 16 August – Thai Peace Day
18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 August – National Science Day
กันยายน* – วันไหว้พระจันทร์ September* – Moon Festival/Moon Day
20 กันยายน – วันเยาวชนแห่งชาติ 20 September – National Youth Day
24 กันยายน – วันมหิดล 24 September – Mahidol Day
กันยายน* – วันสารทไทย September* – Thai Ghost Festival
กันยายน* – เทศกาลกินเจ September* – Vegetarian Festival
5 ตุลาคม – วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 October – Innovation Day
ตุลาคม** – วันออกพรรษา
(วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)
October** – End of Buddhist
Lent Day
(Full moon, 11th Thai lunar month )
ตุลาคม** – เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล October** – Robes Offering Ceremony Start
13 ตุลาคม – วันตำรวจแห่งชาติ 13 October – Day of the National Police
19 ตุลาคม – วันเทคโนโลยีไทย 19 October -ThaiTechnologyDay
23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช 23 October – Chulalongkorn Memorial Day
พฤศจิกายน** – วันลอยกระทง
(วันเพ็ญเดือนสิบสอง)
November** – Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
(Full moon, 12th Thai lunar month)
14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 November – Father of the Royal Rainmaking Day
20 พฤศจิกายน – วันกองทัพเรือ 20 November – Navy Day
4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 December – Thai Environment Day
5 ธันวาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 December – H.M. The King?s Birthday
10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ 10 December – Constitution Day
16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ 16 December – National Sport?s Day
25 ธันวาคม – วันคริสต์มาส 25 December – Christmas Day
26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 December – Nation Wildlife Protection Day
31 ธันวาคม – วันสิ้นปี 31 December – New Year?s Eve


หมายเหตุ

*มีการเปลี่ยนแปลงวันในแต่ละปี

** ปฏิทินจันทรคติไทย (Thai lunar calendar),

Denotes Buddhist Lunar Cycle

บรรณานุกรมอ้างอิง
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด. (2554, กรกฎาคม- กันยายน). ตัวอักษรสะท้อนความเป็นชาติ.
จุลสารข่าว แสตมป์ไทย. 2011(3): 8.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2554) บริษัทเบทาโกร.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2553) บริษัทยูชิน พรีซิชั่น อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2554) บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด.
ปฏิทินเล่ม Think of Travel , Think of SBA (2554) บริษัท เอส.บี.เอ. ทราเวล จำกัด.

เรียบเรียงโดย : จุฑามาศ มงคลพิทักษ์สุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด