บทสวดมนต์ไหว้พระ : คาถาสวดในวันมาฆบูชา

คาถาสวดในวันมาฆบูชา

มาฏะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายัง โย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย
สุทธานันตะทะยาญาโณ สัตถา โลเก อะนุตตโร
วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง ศีริพภะเย
วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย
สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก
อัฑฒะเตระสะสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปริวาริโต
ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะสาสะนัง
สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อนุตตะรัง
สะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง
จิระการะมะตี ตัมปิ ปสาเทนะ อนุตตะรัง
อยัมปิ ปะริสา สัพพา ปสันนา ธัมมะคามินี
สัมปัตตาตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
ทีปะฑูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาผะลัง
เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐา อิธะ สะมาคะตา
อภิวันทะติ ปุเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง
กาเลนะ สัมมุขีภูตัง อตีตารัมมะนัตตะนา
โอสาเรนตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ
อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิ โน
สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จีรัง ติฏฐตุ ตาทิโน….ติ

 

บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์

สัตตันนัง ภะคะวันตานัง สัมพุทธานัง มะเหสินัง
โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา
มะหาปะทานะสุตตันเต ติสโส คาถาติ โน สุตัง
ตีหิ สิกขาหิ สังขิตตัง ยาสุ ทุทธานะสาสะนัง
ตาสัมปะกาสะกัง ธัมมะ- ปะริยายัง ภะณามะเส.

 

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา
ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ
โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสุปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
อะนูปะวาโท อนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สานะนันติ
          อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา
         กถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา อิธะ อริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ อทินนาทานา ปฏิวิระโต โหติ กาเมสุ มิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ สาราเมระยะมัชชัปปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา อิธะ ภุกขุ สีลวา โหติ ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะหัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ เอวัง โข อุปะริเมนะ ปริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
         กถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริตวา ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะ ตันติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง
ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขา สะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ, เอวัง โข อุปะริเมนะ ปริยาเยนะ
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
         กถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา, เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา, อุปะริเมนะปิ ปริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต อริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทุกขักขะยะคามินิยาติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะขานาติ อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง  ปะชานาติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
         สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจติ. เสยยะทีทัง. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ภาสิตตัญจิทัง ภะคะวะตา เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ หุตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะติ ยะทิทัง มหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะ
โมสะระณา อัปปะมาโท เตสัง อัคคะมักขายะตีติ.ตัสมาติหัมเหหื สิกขิตตัพพัง ติพพาเปกขา ภวิสสามะ
อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน อะธิปัญญาสักขาสะมาทาเน อัปปะมาเทนะ
สัมปาเทสสามาติ. เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.
บทสวดมนต์ไหว้พระ
    หน้า 1 : คำบูชาพระรัตนตรัย, บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า, บทสวดพุทธานุสสติ, บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ, บทสวดธัมมานุสสติ, บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ, บทสวดสังฆานุสสติ, บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
    หน้า 2 : บทพาหุงฯ
    หน้า 3 : บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)
    หน้า 4 : บทบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
    หน้า 5 : คาถาสวดในวันมาฆบูชา

อ้างอิง
มนต์พิธีพร้อมคำแปล, กรุงเทพฯ 2534.
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง