บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 3) : บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)

บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 3) : บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)

บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)
 • มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
 • พระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ทรงประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา บำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงความตรัสรู้ชอบอันสูงสุด,
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
 • ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิดฯ
 • ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
  เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
  อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
  อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ,
 • ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิ์ แล้วถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงบันเทิงพระทัยอยู่บนบัลลังก์ที่มารไม่อาจจะผจญได้ เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความดี แก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ,
 • สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง,
 • เวลาที่บุคคลและสัตว์ประพฤติดีประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งแจ้งดี,
 • สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ,
 • และขณะดี ครู่ยามดี ชื่อว่าบูชาดีแล้วในผู้ประพฤติอย่างประเสริฐทั้งหลาย,
 • ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง,
 • กายกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด วจีกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด, (1)
 • ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา,
 • มโนกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ความปรารถนาอันตั้งไว้เพื่อสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุด,
 • ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
 • บุคคลและสัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นมงคลสูงสุดแลฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
 • ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงปกปักรักษาท่าน,
 • สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาล ทุกเมื่อเถิดฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
 • ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงปกปักรักษาท่าน,
 • สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาล ทุกเมื่อเถิดฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
 • ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงปกปักรักษาท่าน,
 • สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีจงทีแก่ท่าน ตลอดกาล ทุกเมื่อเถิดฯ

หมายเหตุ (1)

พวกพราหมณ์เขาถือว่า การประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุลคลที่ตนเคารพนั้น เป็นการให้เกียรติและเป็นการเคารพสูงสุด เป็นมงคลสูงสุด เพราะฉะนั้น บาลีที่แสดงไว้ว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ความปรารถนาและการที่กระทำกรรมทั้งหลาย เป็นประทักษิณอันเป็นส่วนเบื้องขวาหรือเวียนขวานั้น จึงหมายถึงการทำการพูดการคิดที่เป็นมงคล และผลที่ได้รับก็เป็นประทักษิณ อันเป็นส่วนเบื้องขวาหรือเวียนขวา ก็หมายถึงได้รับผลที่เป็นมงคลอันสูงสุดนั่นแลฯ

 

บทสวดมนต์ไหว้พระ

หน้า 1 : 1) คำบูชาพระรัตนตรัย, 2) บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า, 3) บทสวดพุทธานุสสติ, 4) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ, 5) บทสวดธัมมานุสสติ, 6) บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ, 7) บทสวดสังฆานุสสติ 8) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ และ 9) บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

หน้า 2 : บทพาหุงฯ

หน้า 3 : บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)

หน้า 4 : บทบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

หน้า 5 : คาถาสวดในวันมาฆบูชา

บรรณานุกรม

สวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี, 2535.

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง