ของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

?

เครื่องถมไทย

เครื่องถมไทยเครื่องถมไทย
ที่มา : http://student.swu.ac.th/ hm471010247/thainiello2.htm?

ถมนคร เป็นหัตถกรรมสำคัญของนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่อดีต มี 2 ชนิด คือ ถมดำซึ่งจะมีลวดลายเป็นสีขาว พื้นเป็นสีดำ และถมทองหรือถมทาทอง ซึ่งจะมีลวดลายเป็นสีทอง พื้นเป็นสีดำ ปัจจุบันมีการสอนการทำหัตถกรรมเครื่องถมที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบันเนื่องจากยังรักษาคุณภาพไว้ได้ ลวดลายต่างๆ ยังสลักด้วยมือ น้ำยาถมนครก็มีสีดำสนิทเป็นเงา สินค้าเครื่องถมได้แก่ แหวน สร้อยคอ กำไล ขัน พาน ถาด ซึ่งเป็นการทำโดยใช้มือทั้งสิ้น บริเวณที่มีเครื่องถมขายมากคือ ถนนท่าช้าง หลังสนามหน้าเมืองบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และในบริเวณตลาดท่าวัง?

เครื่องถมเป็นหัตถกรรมอันวิจิตรตระการ เป็นเครื่องสำแดงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของชาติไทย ได้กำเนิดที่เมืองนครศรีธรรมราช ถมนครเป็นโคตรของเครื่องถม หากว่าเวลานี้วิชาเครื่องถมจะแพร่หลายไปในถิ่นอื่นบ้าง ก็นับว่าเป็นหลานเหลนของเครื่องถมนครศรีธรรมราช ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างที่สุดที่เราจะต้องสงวนรักษาและส่งเสริมเครื่องถมไทยนี้ให้ถาวรวัฒนาอยู่ชั่วกัลปาวสาน สมดั่งพระราชดำรัชในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน?

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง
ที่มา: http://travel.tlcthai.com/290?

น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผืนป่าใน เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนั้นนับเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 570 ตารางกิโลเมตร โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้ มีความสูงประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้วยความเป็นป่าสมบูรณ์จึงเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของคลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพ เป็นต้น และ ก่อเกิดน้ำตกขนาดใหญ่มากมายหลายแห่ง เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกกะโรม น้ำตกอ้ายเขียว โดยมีน้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่งดงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่สุด

การเดินทาง น้ำตกกรุงชิงอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ขล.4 (น้ำตกกรุงชิง) เดินทางออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามเส้นทาง 4015 แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 4016 ผ่านทางเข้าน้ำตกพรหมโลก น้ำตก อ้ายเขียว น้ำตกยอดเหลือง แล้วไปต่อตามเส้นทาง 4186 ถึงบ้านห้วยพาน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 4188 ราว 62 กิโลเมตร จะพบป้ายทางเข้าน้ำตกกรุงชิงอยู่ทางซ้ายมือ ไปตามทางลูกรังอีก 8 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกมีที่พักและสถานที่เล่นแคมป์ไฟด้วย ติดต่อที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 02-579-7223 และ 02-579-5734

บรรณานุกรม
ผศ.วิมล จิโรจพันธุ์, ผศ.ประชิด สกุณะพัฒน์, และกณิษฐา เชยกีวงศ์.(2551). มรดกทางวัฒนธรรม?ภาคใต้?. กรุงเทพ : แสงดาว
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย. (2525). เครื่องถมและเครื่องเงินไทย. กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์
งานมังคุดหวานและของดีเมืองนคร. ค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552, จาก http://thai.tourismthailand.org/festival-event/nakhonsithammarat-80-2444-1.html
เครื่องถมนคร. ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://thai.tourismthailand.org/local-product/nakhonsithammarat-80-32-1.html
น้ำตกกรุงชิง. ค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552, จาก http://travel.tlcthai.com/290?

ภาพประกอบ
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด. ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/perface.php
วัดพระพระมหาธาตุวรมหาวิหาร.?ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://home.nakhon.net/bunying/mahathad.htm
พระธาตุไร้เงา อันซีนฯ พระธาตุเมืองนคร. ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://www.palungdham.com/t433.html
ภาพมังคุด. ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://atcloud.com/stories/57198
เครื่องถมไทย. ค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552, จาก http://student.swu.ac.th/hm471010247/thainiello2.htm
น้ำตกกรุงชิง. ค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552, จาก http://travel.tlcthai.com/290?

รวบรวมเรียบเรียงโดย : เตือนจิต ทองแก้ว นักศึกษาช่วยงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด?