วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักหอจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุฯ

สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป