วันที่ 21 สิงหาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด ร่วมกับโครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถนำออกให้บริการได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 682 เล่ม