สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ - ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I” จัดพิมพ์โดย กระทรวงมหาดไทย

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ - ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๑ MINISTRY OF INTERIOR 130 TH ANNIVERSARY PHOTO ALBUM 1892-2022 VOLUME I

หนังสือเรื่องนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการพิเศษ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาและคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรก โดยได้จัดทำสมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ – ๒๕๖๕ เล่ม ๑ เพื่อรวบรวมเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติกระทรวงมหาดไทย บุคลากรสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สิ่งของที่ระลึก ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย อันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ร่วมกันสืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่พี่น้องประชาชน พร้อมดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อมูลและภาพโดย : ชลรดา หุ่นโพธิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ