แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ

แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงค์มอบหนังสือจำนวน 3 เล่มให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไป

แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติหนังสือ “แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ” แบ่งเนื้อหาออกทั้งหมด 8 บท ในบทที่ 1 และ บทที่ 2 เป็นการวางรากฐานทางสถิติที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในเนื้อหาเศรษฐมิติ มุ่งเน้นการแจกแจงฟังก์ชัน ความหนาแน่น ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม คุณลักษณะทางสถิติที่สำคัญของตัวแปรสุ่ม เป็นต้น ในส่วน บทที่ 3-6 แบ่งเป็นการวิเคราะห์การถดถอย และปัญหาของตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย บทที่ 7-8 แบ่งเป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุคูณ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของตัวแบบที่ประมาณมาได้ และการพยากรณ์ค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ในเนื้อหาแต่ละส่วนมีการนำเสนอการใช้โปรแกรม EViews 11 University Edition for Mac (6-Month Subscription) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติงานได้

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ