วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พร้อมกันนี้ยังได้รับหนังสือ “โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” 100 ปี จำนวน 1 เล่ม “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับหนังสือบริจาค เรื่อง “โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” 100 ปี จำนวน 1 เล่ม “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ทั้ง 2 ท่านมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมี นายศักดิ์ชัย คำแหลมหลัก บรรณารักษ์ ของหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ