รีโอโลยีวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials

รีโอโลยีวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ รีโอโลยีของวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials” หนังสือดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 3 เล่ม เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน บทที่ 1-3 กล่าวถึงกายภาพสมบัติทางกล และสมบัติเฉพาะพอลิเมอร์ ส่วนที่ 2 บทที่ 4-10 กล่าวถึง การวิเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยหลักการของกลศาสตร์ของไหล เมื่อสารละลายพอลิเมอร์และพอลิเมอร์หลอมเหลวมีพฤติกรรมเชิงเส้น และในส่วนที่ 3 บทที่ 11-13 นำเสนอสมการแบบจำลองของพอลิเมอร์ที่มีพฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้น

รีโอโลยีวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ