วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือกฎหมายที่จัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 17 รายการ จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งหนังสือดังกล่าว ผู้บริจาคได้จัดซื้อจากเงินรางวัล “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)” และมีความประสงค์มอบให้สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ