วันที่ 17 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 17 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “จินดามณี ฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช 1144” จำนวน 3 เล่ม และ “บทละครเรื่องอิเหนา” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 จำนวน 3 เล่ม ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ