วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 “ทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้มอบหนังสือกฎหมายซึ่งเป็นหนังสือจัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 19 รายการ

หนังสือดังกล่าวทางทีมแข่งขันฯ ได้ซื้อจากเงินรางวัลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) และมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา และวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ