วันอาหารโลก 16 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ได้ก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่ง และการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก เนื่องจากภัยสงครามจนถือกับต้องมีการปันส่วนอาหาร อ่านต่อ >>