วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของความหวังและพลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี ริบบิ้นสีเขียว” (Green ribbon) เป็นสัญลักษณ์การรับรู้สุขภาพจิต เพื่อแสดงให้คนที่คุณรักหรือคนรอบข้าง ใส่ใจในสุขภาพจิต