ชีวิตและงาน พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
บุคคลสำคัญของไทย
พระพรหมมังคลาจารย์ ฉายา ปญฺญานนฺโท อายุ ๙๔ ป.ธ. ๔ ขณะมรณภาพดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ สถานะเดิม ชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ เกิด วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ ตำบลคูหาสวรรค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บิดา-มารดา นายวัน-นางคล้าย เสน่ห์เจริญ อ่านต่อ >>