วันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม

ภาพประจำบทความ สนเทศน่ารู้ เรื่อง "วันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม" ดัดแปลงจาก ภาพกาชาดสากล-เครื่องหมายกาชาด (https://thaircy.redcross.or.th/redcrossandyouth/icrc/symbols/) และภาพญัง อังรี ดูนังต์ (Jean-Henri Dunant)(https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunant)
โดย เยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402 ได้เกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วมกับอิตาลี กับกองกำลังทหารของออสเตรีย ณ บริเวณใกล้ๆ หมู่บ้านของซอลเฟริโน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี มีทหารที่บาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดคนช่วยเหลือพยาบาล

ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นายธนาคารชาวสวิสได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเหล่านั้น จึงได้รวบรวมบรรดาหมอชาวออสเตรียและกลุ่มนักเรียนแพทย์อิตาเลียนมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายมิตรหรือศัตรู เมื่อเขาเดินทางกลับถึงกรุงเจนีวา ก็ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่ง บรรยายถึง เหตุการณ์ที่ได้พบเห็นและเสนอแนะว่า ควรจะมีการตระเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องไม้เครื่องมือในการพยาบาลให้พร้อมในยามสงบ เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บทุกฝ่ายได้ทันท่วงที และขอให้ทหารฝ่ายใดผ่ายหนึ่งอย่ายิงคนที่ช่วยบรรเทาทุกข์เหล่านี้ ซึ่งบริการเหล่านี้ยังจะให้ประโยชน์ในยามที่เกิดทุพภิกขภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ อีกด้วย

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ทำให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศขึ้น ณ กรุงเจนีวา โดยมีผู้แทนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีข้อสรุปว่า

  1. ควรมีสมาคมขึ้นในทุกประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนในยามสงคราม
  2. ในยามสงคราม ทหารที่บาดเจ็บ ผู้ที่คอยดูแลคนบาดเจ็บ ตลอดจนเครื่องหมายกาชาด (กากบาทสีขาวบนพื้นสีแดง) ปรากฏอยู่ที่ใด จะต้องถือว่าเป็นกลาง ไม่ใช่คู่สงคราม

ผลจากการประชุม ก่อให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลาง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2413 ได้มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศลงนามในอนุสัญญาเจนีวา เพื่อตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของสภากาชาด คือ

  1. ดูแลรักษาเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บในยามสงคราม
  2. ดูแลเชลยศึกทุกคนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
  3. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทุกอย่างและทุกแห่งทั่วโลก
ภาพจาก High Point - Thomasville Chapter
ภาพจาก High Point – Thomasville Chapter

จากการบุกเบิกของ ญัง อังรี ดูนังต์ ร่วมกับทนายความคนสำคัญ คือ กุสต๊าฟ มัวนิเอร์ ทำให้ขบวนการกาชาดประสบความสำเร็จ และกลายเป็นสภากาชาดสากล มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 74 ชาติ โดยสภากาชาดของแต่ละประเทศจะเป็นองค์กรอิสระ สามารถจัดวางแผนงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ สภากาชาดสากลจึงกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันกาชาดสากล”

สำหรับกิจการกาชาดในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นจากการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2457 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้ให้การรับรองสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาดได้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464 ในประเทศไทยได้ก่อตั้งสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีพิพาท ร.ศ.112 เมื่อเหตุการณ์สงบทางราชการให้ทำเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อทำประโยชน์และบรรเทาทุกข์ภัยของประชาชนต่อไป

องค์การกาชาดในประเทศไทยได้จัดให้มีงานประจำปีทุกปี การจัดงานกาชาดนั้นก็เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการ การดำเนินงาน ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหาเงินเพื่อมาใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลไว้รับใช้ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

ปัจจุบันนี้ทุกวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี วันคล้ายวันเกิดของ ญัง อังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล ทั่วโลกถือเป็น “วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day)” สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของกาชาดภายในประเทศของตนเอง


บรรณานุกรม

ชลิยา ศรีสุกใส. (ม.ป.ป.). วันสำคัญ ประเพณี การละเล่นของเด็กไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พีบีซี.
วรนุช อุษณกร. (2543). ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย. (ม.ป.ป.). กาชาดและยุวกาชาด กาชาดสากล-เครื่องหมายกาชาด. ค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563, จาก https://thaircy.redcross.or.th/redcrossandyouth/icrc/symbols/

ภาพจาก

เยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์. (2563, พฤษภาคม 7). ภาพประจำบทความ สนเทศน่ารู้ เรื่อง “วันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม” ดัดแปลงจาก
– ภาพกาชาดสากล-เครื่องหมายกาชาด. ค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563, จาก https://thaircy.redcross.or.th/redcrossandyouth/icrc/symbols/
– ภาพญัง อังรี ดูนังต์ (Jean-Henri Dunant). ค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563, จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunant

ภาพ High Point – Thomasville Chapter www.highpointredcross.org

เรียบเรียงโดย: กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด