19 ก.ย. 2566 ได้รับรายงานการวิจัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล (ขวา) มอบรายงานการวิจัย โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบรายงานการวิจัย เรื่อง “การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก” จำนวน 3 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกรายงานการวิจัย เรื่อง การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก
ภาพปกรายงานการวิจัย เรื่อง การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก

โครงการวิจัย เรื่อง “การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก” เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 – 2564 โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาและตัดสินใจเชิงนโยบาย การตรากฎหมาย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานของอาเซียน ในการนี้มีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ