วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ หนังสือที่มอบให้กับห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ

.

วันที่ 17-18 ธ.ค. 2563 ร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร

.

วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้ออกรับหนังสือบริจาค “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม)”

.

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับบริจาคหนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

.

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

ชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอรับบริจาคหนังสือจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

.