ประเพณีชักพระ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ประวัติความเป็นมาของประเพณีชักพระ  พุทธประวัติกล่าวว่า วันที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์สู่มนุษย์โลก หลังจากเสด็จขึ้น ไปเทศนา โปรดพระพุทธมารดา  ณ สวรรค์ชั้นดุสิตตลอดพรรษา คือ  วันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 11  อันเป็นวันสุดท้ายของพรรษาทรงเสด็จลง มาตามบันไดแก้ว,บันไดทอง, บันไดเงิน  บันไดทั้ง 3 ทอดลงมายังประตูนครสังกัสสะ  เมื่อเสด็จถึงประตูเมืองเป็นเวลาเช้าตรู่ของวันแรม 9 ค่ำ เดือน 11  อันเป็นวันออกพรรษาพอดี
วันออกพรรษา
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 วันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา (นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาจนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ครบ ๓ เดือนพอดี) หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน อ่านต่อ >>