บทสวดมนต์ไหว้พระ : คาถาสวดในวันมาฆบูชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คาถาสวดในวันมาฆบูชา มาฏะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย สุทธานันตะทะยาญาโณ สัตถา โลเก อะนุตตโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง ศีริพภะเย วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะสาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อนุตตะรัง สะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระการะมะตี ตัมปิ ปสาเทนะ อนุตตะรัง อยัมปิ ปะริสา สัพพา ปสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตาตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะฑูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาผะลัง เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐา อิธะ สะมาคะตา อภิวันทะติ ปุเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง กาเลนะ สัมมุขีภูตัง อตีตารัมมะนัตตะนา โอสาเรนตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิ โน สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จีรัง ติฏฐตุ ตาทิโน….ติ   บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์ สัตตันนัง ภะคะวันตานัง สัมพุทธานัง มะเหสินัง โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา มะหาปะทานะสุตตันเต ติสโส …
บทสวดมนต์ไหว้พระ
วันสำคัญในแต่ละเดือน
คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)   บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ ) ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ)   บทสวดพุทธานุสสติ อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วัชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ) เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้.
วันมาฆบูชา
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ประวัติ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม