บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 4) : บทบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา บทสวด คำแปล อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ
บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 5) : คาถาสวดในวันมาฆบูชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คาถาสวดในวันมาฆบูชา มาฏะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย สุทธานันตะทะยาญาโณ สัตถา โลเก อะนุตตโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง ศีริพภะเย วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะสาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อนุตตะรัง สะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระการะมะตี ตัมปิ ปสาเทนะ อนุตตะรัง อยัมปิ ปะริสา สัพพา ปสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตาตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะฑูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาผะลัง เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐา อิธะ สะมาคะตา อภิวันทะติ ปุเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง กาเลนะ สัมมุขีภูตัง อตีตารัมมะนัตตะนา โอสาเรนตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิ โน สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จีรัง ติฏฐตุ ตาทิโน….ติ บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์ สัตตันนัง ภะคะวันตานัง สัมพุทธานัง มะเหสินัง โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา มะหาปะทานะสุตตันเต ติสโส คาถาติ …
บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 1) : คำบูชาพระรัตนตรัย, ..
วันสำคัญในแต่ละเดือน
1) คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
วันมาฆบูชา
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ประวัติ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม