วันชาสากล 15 ธันวาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันชาสากล (International Tea Day) ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นมาจากเกษตรกรผู้ปลูกชากลุ่มเล็กๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการค้าชาของตน
ชา (Tea)
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
สาระ..ชา >> เกร็ดความรู้? ในเรื่องต่างๆ ของใบชา ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศและเขตกรรม >> เป็นบทความที่เกี่ยวกับพืชที่ให้สารกระตุ้น ชนิด “ชา”? รวบรวมข้อมูลด้าพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดและการใช้ประโยชน์? ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพนิเวศและการเขตกรรม ชาเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมและประเพณี >> ข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลป วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และประเทศตะวันตก เช่น ถ้วยน้ำชา , ชุดน้ำชา รวมถึงวิวัฒนาการผลิตชาเพื่อบริโภคและบรรจุภัณฑ์? ตลอดจนประเพณีต่างๆ??? ที่มีการดื่มน้ำชาหรือมีน้ำชาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีนั้นๆ? และวิธีการชงชา บทความเกี่ยวกับเรื่องชา >>รวบรวมบทความต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน? เช่น การเล่านิทานในโรงน้ำชา, สง อ่านต่อ >>