ก้าว..กระดาษ
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
นางสาววัลฤดี  โมอ่อน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา การก้าวเดินของเวลาทำให้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์มากมายผ่านการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของคนในอดีต แล้วอะไรคือสิ่งที่บันทึกเรื่องราว ความรู้ในแต่ละด้าน จนทำให้มนุษยชาติมีการเจริญเติบโตจนถึงทุกวันนี้ กระดาษก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบของคำถามนี้เช่นกัน กว่าจะเป็นกระดาษที่เห็นกันในปัจจุบันได้ผ่านการพัฒนามาจากการใช้วัสดุธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมาเป็นการใช้สารเคมีเป็นส่วนผสมในการทำกระดาษแต่ละแผ่น ก้าวแรกของกระดาษคือ “Papyrus”
ศิลปะกระดาษ…
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
จากตำนาน สู่มหัศจรรย์ศิลปะกระดาษ เล่าขานตำนานกระดาษ กระดาษเป็นสิ่งจำเป็นที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์นับแต่อดีตกาล เป็นเครื่องมือช่วยจารึกเรื่องราวต่างๆ ใช้เขียนอักษรโต้ตอบเพื่อการสื่อสาร รับใช้ศาสนา ความเป็นอยู่และประเพณี หรือแม้แต่บันทึกประวัติศาสตร์เป็นมรดกให้ลูกหลานได้รู้จักและภาคภูมิต่อชาติพันธุ์ของตน อ่านต่อ >>