วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “วัดพระธาตุ” เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระธาตุนคร” หรือ “พระบรมธาตุเมืองนคร” ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เมืองต่างๆ ในแคว้นชมพูทวีปได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเก็บรักษาเพื่อเคารพบูชา โดยมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนธบุรี ได้พระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้

ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้มิได้ จึงให้พระนางเหมชาลา พระธิดาและพระโอรสอัญเชิญพระทันตธาตุ ลงเรือหนีไปยังลังกา ระหว่างเกิดพายุทำให้เรือกำปั่นแตก ทั้งสองพระองค์ได้มาขึ้นฝั่ง ณ หาดทรายแก้ว ได้ฝังพระทันตธาตุไว้ ทั้งสองพระองค์ได้กลับไปยังลังกา โดยมีพระทันตธาตุสวนหนึ่งยังฝังอยู่ที่หาดทรายแก้ว ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้มาพบพระทันตธาตุ และโปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมือง ณ หาดทรายแก้ว จนสำเร็จเมืองดังกล่าว คือ เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเสด็จประพาสเมืองนคร ได้โปรดพระราชทานนามวัดว่า “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”

 

ภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่มา : http://palm1616.blogspot.com/p/blog-page.html

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ซึ่งสิ่งของมีค่า เหล่านี้พุทธศสานิกชนนำมาถวาย นอกจากยังมีเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุ เจดีย์นี้เรียกว่า “องค์เจดีย์บริวาร”  ซึ่งมีทั้งหมด 149 องค์ เจดีย์บริวาร คือ เจดีย์ที่ลูกหลาน ได้สร้างไว้ให้แก่บรรพบุรุษโดยสืบต่อกัน มาเรื่อยๆ เพื่อบรรจุอัฐิของญาติ

ภาพแห่ผ้าขึ้นธาตุ<br /> ที่มา : http://www.siamsport.co.th/column/130216_101.html
ภาพแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ที่มา : http://www.siamsport.co.th/column/130216_101.html

ประเพณีที่สำคัญ 

ประเพณี “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีไทยที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช แต่เดิมจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวัน “มาฆบูชา” และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวัน “วิสาขบูชา” แต่ในระยะหลังๆ ชาวพุทธจะนิยมมาร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชามากกว่าในวันวิสาขบูชา ทางจังหวัดจึงหันมาเน้นการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาเป็นหลัก เรียกว่า “ประเพณี มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” มาจนถึงปัจจุบัน

 

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระธาตุ  

นอกจากพระบรมธาตุเจดีย์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้ วิหารพระทรงม้า วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม วิหารพระแอด วิหารทับเกษตร วิหารคด วิหารธรรมศาลา วิหารหลวง วิหารโพธิ์พระเดิม พระอุโบสถ เจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ และโบราณวัตถุภายในวัด

ภาพวิหารพระแอด<br /> ที่มา : http://www.paiduaykan.com/
ภาพวิหารพระแอด
ที่มา : http://www.paiduaykan.com/

 

ภาพพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราชในพระวิหารหลวง<br> ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000075973
ภาพพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราชในพระวิหารหลวง
ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000075973

 

ภาพทางเดินในพระวิหารคด<br> ที่มา : http://pkwan.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html
ภาพทางเดินในพระวิหารคด
ที่มา : http://pkwan.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html

การเดินทางไปวัดพระธาตุ

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านสนามหน้าเมือง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังเกตเห็นวัดพระมหาธาตุวรวิหารเด่นชัดทางด้านขวามือ สามารถเข้าไปจอดรถภายในวัดได้โดยเข้าที่ประตูแรก (ประตูศาลา 100 ปี)
โดยรถประจำทาง
รถสองแถวสายหัวถนน-สนามกีฬา วิ่งผ่านตามถนนราชดำเนิน สามารถขึ้นรถสองแถวแล้วลงด้านหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ ค่าบริการท่านละ 10 บาท

ดังที่กล่าวมาข้างต้น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากชาวพุทธ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งในประเทศไทย เมืองนครศรีธรรมราชยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ถ้าคุณไปเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว ไปไม่ถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถือว่า “คุณไม่ได้มาเมืองคอน”


บรรณานุกรม

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. (2554). 5 มหาเจดีย์สยาม. นนทบุรี: มิวเซียมเพรส.

วิมล ดำศรี. (2557). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรม นำสู่มรดกโลก ภาพลักษณ์จากวรรณกรรม. นครศรีธรรมราช: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

amazing THAILAND. (ม.ป.ป.). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว). ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://thai.tourismthailand.org/

paiduaykan.com. (ม.ป.ป.). วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://www.paiduaykan.com/76_province/south/nakhonsithammarat/watpratad.html

yaipearn.blogspot.com. (ม.ป.ป.). มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560, จากhttp://yaipearn.blogspot.com/2015/03/blog-post_12.html

ภาพประกอบ

พุทธชาติ ขุนสิทธิ์. (2557). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://palm1616.blogspot.com/p/blog-page.html

chilltoday.com. (ม.ป.ป.). 12 ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ท่องเมืองคอนน่าไปตลอดทั้งปี. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://www.paiduaykan.com/76_province/south/nakhonsithammarat/watpratad.html

hatyaitaxi.com. (2555). วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560, จา กhttp://www.hatyaitaxi.com/songkhla/wat-phra-mahathat-woramahawihan/

MGR Online. (2556). 12 สิ่งไม่ควรพลาด ที่ “วัดพระมหาธาตุ” นครศรี ว่าที่มรดกโลกฤฉของไทย. ค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://www.manager.co.th/Travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000075973

pkwann. (2554). วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร. ค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://pkwan.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html

siamsport. (2556).  เมืองคอนจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://www.siamsport.co.th/column/130216_101.html

Sujittra Buason. (2558). ท่องเมืองใต้ … ที่นี่… นครศรีธรรมราช (นครศรีฯ ตอน 1). ค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://zaru-traveler.blogspot.com/2015/06/1.html

เรียบเรียงโดย นางสาวรัชนิดา พรหมสุวรรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษา 2/2559