วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร ในวันรัฐวิสาหกิจไทยครั้งแรกนี้ ได้รับเกียรติ จาก พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ในส่วนภูมิภาคโดยทั่วไปยังดูไม่ค่อยคึกคักเนื่องจากเป็นครั้งแรก และยังทราบไม่ทั่วถึงก็เป็นได้ ที่การไฟฟ้านครหลวง 3 ได้ขึ้นป้ายผ้าไว้ที่ตึกอาคาร การไฟฟ้านครหลวง 3 มีข้อความว่า “20 กันยายน วันรัฐวิสาหกิจไทย รวมใจประชาปกป้องรักษาพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย”

การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

ในวันดังกล่าวมีหลายจังหวัดที่พนักงานรัฐวิสาหกิจได้จัดพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เป็นการถวายสักการะแด่พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 รวมทั้งจังหวัดอุทัยธานีก็ได้จัดพิธีเช่นกัน โดยร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้มีวันรัฐวิสาหกิจรู้สึกมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่การทำพิธีในวันรัฐวิสาหกิจนั้นยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องดำเนินการในการจัดพิธีอย่างไร ซึ่งในปีหน้าจะนัดหมายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทุกองค์กร มาประกอบพิธีร่วมกันโดยพร้อมเพรียงต่อไป

อ้างอิง

http://www.pea.co.th/

http://203.113.86.230/

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  http://www.oic.go.th/ginfo/iframe.asp?org=0400000

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด